Health Roads Media Logo - Return To Home Page Get Help - Get Answers
 
    Amharic
Amharic
|
|
bhutanese
Bhutanese
(Dzongkha)
| Bosanski
Bosnian
| Burmese
Burmese
| | English | Farsi
Farsi
|
Français
French
    Hmong |
Karen
|
| Ikirundi
Kirundi
| korean
Korean
| Kurdish
Kurdish
|

Liberian
English

|
Laotian
|
        Russian
Russian
| Soomaali
Somali
| Español
Spanish
| Kiswahili
Swahili
| |
Tigrinya
|

Tagalog

Ang impormasyon ukol sa kalusugan sa website na ito
ay mayroon sa ilang mga pamamaraan.
Sound Icon - Speaker
Adobe PDF Icon - Written Files
Web-Page Video - Computer Screen
Tunog
Naisulat
Batay sa internet
na pinapanood
Mobile Video
(iPod)
Sa mga paksa sa ibaba, iklik sa uri ng impormasyon na nais mong gamitin. Para sa
karagdagan pang tulong, pumunta sa Help na pahina (Ingles lamang na pahina).
English
English

Tuberkulosis
Kailangan Bang Suriin ang Aking Balat Para sa TB?
(Do I Need a TB Test?)
Tagalog
Mga Bagay na Dapat Malaman Tungkol Sa BCG at TB
(Just the Facts About TB and BCG)
Tagalog
PIGILAN ANG Impeksyon ng - Bago Ka Magkasakit Dahil Dito!
(Stop TB Infection Before it Makes You Sick)
Tagalog
SAKIT NA - Kailangan Mong Magpagamot Upang Gumaling
(TB Disease - You Need Treatment to Make You Well)
Tagalog
TB at HIV - Isang Mapanganib na Pagsasama
(TB and HIV - A Dangerous Partnership)
Tagalog
Ang Dapat Mong Malaman Tungkol Sa Pag-inom Ng Mga Gamot sa Tuberkulosis?
(What is a TB Test?)
Tagalog
Ang Dapat Mong Malaman Tungkol Sa Pag-inom Ng Mga Gamot sa Tuberkulosis?
(What You Should Know About Taking TB Medicines)
Tagalog