Health Roads Media Logo - Return To Home Page Get Help - Get Answers
 
    Amharic
Amharic
|
|
bhutanese
Bhutanese
(Dzongkha)
| Bosanski
Bosnian
| Burmese
Burmese
| | English | Farsi
Farsi
|
Français
French
    Hmong |
Karen
|
| Ikirundi
Kirundi
| korean
Korean
| Kurdish
Kurdish
|

Liberian
English

|
Laotian
|
        Russian
Russian
| Soomaali
Somali
| Español
Spanish
| Kiswahili
Swahili
| |
Tigrinya
|
Hmong
(Moob/Hmoob)

Peb muaj ntau txuj kev kws koj yuav nrhav tau tsua huv qhov website nuav has txu kev noj qaab haus huv.
Sound Icon - Speaker   Adobe PDF Icon - Written Files   Web-Page Video - Computer Screen  
Suab noog   Ntawb ntawv qha   Web-Page Video   Mobile
Video
(iPod)
Hauv cov ntaub ntawv ntshag nuav, nyem (click) moog tsua yaam ntaub ntawv qha kws koj xaav siv. Yog xaav tau kev paab, moog tsua sau qhov Help page.
English
English
Kab mob hab kev nkeeg (Diseases and Conditions)
Mob Stroke
(Stroke)
Hmong
Plawv (Heart)
Plawv Nreg
(Heart Attack)
Hmong
Plawv tsis ua num
(Heart Failure)
Hmong
Kaab Mob Plawv
(Coronary Artery Disease - CAD)
Hmong
Personal Health and the Healthcare System
Do I Need an Interpreter?
Hmong
Zaub mov (Food/Nutrition)
Pov Hwm Koj Cov Zaub Mov
(Keep Your Food Safe)
Hmong
Txu Noj Ntsev Dlaw hab Sodium!
(Cut Down on Salt and Sodium!)
Hmong
Txu Tej kev noj Rog! - Txhob Saj!
(Cut Down on Fat - Not on Taste!)
Hmong
Smoking/Tobacco
Txav kev Haus Luam Yeeb!
(Kick the Smoking Habit!)
Hmong
Noj qab nyob zoo (Staying Healthy)
Tiv Thaiv Koj Lub Plawv—Ua Kuam Koj Cov Ntshaav Rog Nqes!
(Protect Your Heart—Lower Your Blood Cholesterol!)
Hmong
Yuav tsum nquag dlha hab nyob kaaj sab lug!
(Stay Active and Feel Better!)
Hmong
Yuav Siv ntau Txuj Hau Kev— Txha le Tiv Thaiv Tau Ntshaav Sab!
(Take Steps— Prevent High Blood Pressure!)
Hmong
Yuav tsum kawm kuam paub txug koj cov ntshaav rog!
(Learn Your Cholesterol Number!)
Hmong
Saib ntsoov seb koj huyaav npaum le cag!
(Watch your Weight!)
Hmong